ปัญหาจากการใช้งาน

วิธีแก้ปัญหา

โดเมน
เรียกเวปไซต์
ทำเวปไซต์
PHP
MySQL
FTP
รับอีเมล์ผ่านทุกโปรแกรม
รับอีเมล์ผ่านโปรแกรม Outlook Express
รับอีเมล์ผ่านโปรแกรม Outlook
ส่งอีเมล์ผ่านทุกโปรแกรม
ส่งอีเมล์ผ่านโปรแกรม Outlook Express
Webmail
บัญชีวิธีแก้ปัญหา

สิ่งแรกที่ท่านต้องทำเมื่อเกิดปัญหาขึ้นคือ อ่านข้อความที่แสดงบนหน้าจอ ซึ่งเป็นเหตุผลที่คอมพิวเตอร์บอกมา แล้วแก้ไขตามข้อความนั้น หรือถ้าไม่เข้าใจ ให้ส่งข้อความนั้นให้ทางบริ๊งตรวจสอบต่อไป วิธีแจ้งปัญหาให้ได้รับคำตอบฉับไวคือ
 1. บันทึกข้อความทั้งหมดที่ปรากฎบนหน้าจอโดยไม่มีการตัดทอน หลีกเลี่ยงคำสรุปสั้นๆที่ไม่ีมีรายละเอียด เช่น ไม่ได้ หรือ error
 2. บันทึกรายละเอียดแวดล้อมเช่น ใ้ช้โปรแกรมอะไร สำหรับ browser เช่น Internet Explorer เข้าไปที่ Address ไหน หรือ สำหรับโปรแกรมในเครื่องเช่น FTP, Outlook Express ตั้งค่าอย่างไร

โดเมน

ต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมน
หากท่านจดชื่อโดเมนผิดชื่อ เช่น สะกดผิด ท่านจะสามารถจดโดเมนใหม่ในราคาโดเมนอย่างเดียว โปรดแจ้งทางบริ๊งภายใน 30 วัน  เพื่อลบพื้นที่ของโดเมนที่จดผิด และสร้างพื้นที่ให้กับโดเมนใหม่ โดยไม่คิดเงินเพิ่ม แต่ หลังจากมีการใช้ชื่อโดเมนมาระยะหนึ่ง เริ่มมีคนรู้จักแล้ว การเลิกใช้โดเมนจะไม่ได้รับค่าพื้นที่ในระยะเวลาที่เหลือ หากท่านต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมน ควรจดโดเมนพร้อมพื้นที่ใหม่ และ ใช้ชื่อโดเมนเดิมพร้อมพื้นที่เดิมไปอีกสักระยะ เพื่อที่จะแจ้งให้ผู้ที่เคยรู้จักโดเมนนี้ เปลี่ยนมารู้จักกับโดเมนใหม่ เช่น เขียนแจ้งไว้บนหน้าเวปไซต์ภายใต้โดเมนเดิม เนื่องจาก หลายคนยังจำชื่อโดเมนเดิมของท่านอยู่ บางคนอาจจำไว้เป็นเวลาหลายปี

ต่ออายุแล้วยังหาเวปไซต์ไม่พบ
ขอให้ท่านรอ 3 ชม หลังจากต่ออายุ แต่ถ้าเกินแล้วยังเรียกเวปไซต์ไม่พบ ให้ติดต่อทางบริ๊งเพื่อตรวจสอบ
ต้องการใ้ช้หลายโดเมนภายใต้พื้นที่เดียวกัน
พื้นที่ที่บริ๊งจะแยกอิสระสำหรับแต่ละโดเมน คือ หนึ่งโดเมน หนึ่งพื้นที่ สำหรับท่านที่ต้องการใ้ช้โดเมนอื่นร่วมด้วย แนะนำให้ทำ redirect คือเมื่อพิมพ์ชื่อโดเมนหนึ่ง จะเปลี่ยนชื่อในช่อง Address มาที่อีกโดเมนหนึ่ง ซึ่งมีพื้นที่อยู่แล้ว สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนที่บริ๊งแบบจดชื่ออย่างเดียว จะมี redirect แถมให้ แต่สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนไว้ที่อื่น ขอให้ท่านติดต่อผู้รับจดโดเมนนั้น ถามเขาว่าทำ redirect ได้หรือไม่

สำหรับท่านที่ต้องการใช้โดเมนเพิ่มบนพื้นที่เดิม แต่เนื้อหาไม่เหมือนกัน แนะนำให้จดโดเมนพร้อมพื้นที่ใหม่ สาเหตุที่ไม่มีบริการหลายโดเมนหนึ่งพื้นที่ เนื่องจากจะเกิดความสับสนตามมาจากหลายปัจจัย เช่น โดเมนหมดอายุไม่พร้อมกัน

แก้ไขโดเมน เข้าสู่ระบบ แต่ปรากฎข้อความ Unable to establish socket
อินเตอร์เน็ตต่างประเทศบนเส้นทางที่ติดต่อไปยัง Registry ขัดข้องชั่วคราว รอสักครู่จะสามารถใช้งานได้ปกติ

เรียกเวปไซต์

Page cannot be displayed
เปิดโปรแกรม Internet Explorer ทดลองเรียกเวปไซต์ www.<yourdomain> แล้วปรากฎข้อความ Page cannot be displayed เกิดจาก
 1. อินเตอร์เน็ตใช้งานได้ปกติหรือไม่ ทดลองเรียกเวปไซต์อื่นๆ
 2. ตรวจสอบวันหมดอายุของโดเมนจาก Whois http://whois.brinkstudio.com ดูหัวข้อ "Record expires on" สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับบริ๊ง หรือข้อความที่คล้ายกันสำหรับโดเมนที่จดทะเบียนที่อื่น หากไม่พบ หรือ สำหรับ .th บางโดเมนอาจไม่แสดงวันหมดอายุ ให้สอบถามจากทางบริ๊ง
 3. โปรแกรมเสีย เช่น temporary internet file เก็บค่าผิดพลาด ทดลองเรียกเวปไซต์ จากเครื่องอื่นที่ใช้อินเตอร์เน็ตยี่ห้อเดียวกัน
 4. อินเตอร์เน็ตเสีย ทดลองให้คนอื่นที่ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ตยี่ห้อเดียวกันแต่ใช้อินเตอร์เน็ตยี่ห้ออื่นหรือถ้าไม่มีให้สอบถามมาทางบริ๊ง ให้ช่วยเปิดดูเวปไซต์ ถ้าคนอื่นเรียกดูได้ปกติ  แสดงว่าปัญหาเกิดจากอินเตอร์เน็ตที่ใช้ การตรวจสอบว่าปัญหาเกิดจากสาเหตุใด ให้เปิดโปรแกรม Command Prompt บน Microsoft Windows เข้าไปที่ Start -> Programs -> Accessories
ปรากฎเป็นหน้า Index of
ต้องคลิกต่อเข้าไปจึงจะปรากฎเป็นหน้าโฮมเพจ มาตรฐานสากลคือ ไฟล์หน้าแรกให้ตั้งชื่อว่า index นามสกุลต่างๆ เช่น index.html สังเกตุว่าชื่อไฟล์ต้องเป็นอักษรตัวเล็กทั้งหมด

รูปภาพไม่แสดงบนโฮมเพจ
Upload ขึ้นไปแล้ว ปรากฎแต่เนื้อหา ส่วนรูปกลายเป็นกากบาท ให้คลิกขวาบนรูปนั้น คลิก Properties สังเกตุข้อความหลัง Address: (หรือ Location: บน Mozilla) ที่ขึ้นต้นด้วย http://  ให้ copy นำมา paste ลงในช่อง Address ของ Browser ใหม่ ลองกด Enter จะปรากฎเป็น 404 Not Found แสดงว่า ไม่มีรูปนั้นอยู่

เข้าไปดูใน FTP ว่าตำแหน่งของไฟล์ตรงกันหรือไ่ม่ เช่น เช่น ถ้า Address เป็น http://<yourdomain>/images/logo.png ให้เข้าไปดูใน FTP ว่ามีโฟลเดอร์ชื่อ images อยู่จริง และเข้าไปในโฟลเดอร์ images ดูว่ามีไฟล์ชื่อ logo.png อยู่จริง และต้องมีอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่ตรงกันด้วย ข้อควรระวังคือ ตำแหน่งและชื่อของไฟล์ ควรเป็นภาษาอังกฤษ a-z 1-9 เท่านั้น และ ควรเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด

หากตรวจสอบแล้วว่าตำแหน่งไฟล์ทุกอย่างปกติ แต่ไม่มีรูป ให้ทดลองเปลี่ยนไปใช้อินเตอร์เน็ตยี่ห้ออื่น หรือติดต่อทางบริ๊งให้ลองเปิดดูเปรียบเทียบกัน

รูปภาพแสดง แต่ไม่ครบทั้งรูป
ตรวจสอบรูปใน FTP ว่ามีขนาดเท่ากับรูปในเครื่องส่วนตัวหรือไม่

รูปภาพครบ แต่เบลอ
เกิดจาก upload ผิดโดยใช้ ASCII mode ซึ่งที่ถูกต้อง ต้องใช้ Binary mode

ติดไวรัส
เข้าเวปไซต์แล้วโปรแกรมไวรัสในเครื่องเตือนขึ้นมา มีไวรัส แต่เนื่องจากบนโฮสต์เป็นระบบยูนิกซ์ซึ่งไม่ติดไวรัส ดังนั้น ไวรัสบนหน้าโฮมเพจจึง ติดมาจากในเครื่องที่ทำเวปไซต์แล้ว upload ไฟล์ที่ติดไวรัสนั้นขึ้นไป

ทำเวปไซต์

เปลี่ยนไฟล์หน้าแรกเป็นชื่ออื่นแทน index.html
สร้างไฟล์ .htaccess ในเครื่องแล้ว  upload ขึ้นไปไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับที่ใส่ไฟล์ index.html ถ้าต้องการให้ไฟล์หน้าแรกชื่อ filename.html ให้ใส่เนื้อหาดังนี้

DirectoryIndex filename.html

ต้องการใช้ telnet ssh
ไม่มีการเปิด telnet หรือ ssh เนื่องจากเหตุผลเรื่องความปลอดภัย สำหรับนักพัฒนาแนะนำให้ติดตั้ง linux ในเครื่องส่วนตัว

PHP

Fatal error: Maximum execution time of 2 second exceeded in ...
เพิ่มเวลา execute โดยใส่คำสั่งต่อไปนี้ ลงในบรรทัดแรกสุดของ script ภายใต้ <?php
ini_set('max_execution_time', 30);

ส่งอีเมล์ด้วย script แต่ผู้ส่งกลายเป็น www@XX.brinkstudio.com และมี warning ต่อท้ายข้อความ
 1. From: มาตรฐานคือ ต้องมีช่องว่างหลังเครื่องหมายโคลอน(:) แต่ไม่มีช่องว่างข้างหน้าโคลอน ถ้าผิดไปจากนี้โปรแกรมจะอ่านไม่ออกและใช้ www@<hostname> มาเป็นชื่อผู้ส่งแทน
 2. กำจัด warning ต่อท้ายข้อความ ให้เพิ่ม -f เข้าไปในฟังก์ชันส่งอีเมล์ ถ้าไม่ีมี -f อีเมล์ตีกลับจะหายสาบสูญ
ตัวอย่าง
mail("someone@somewhere", "This is subject", "This is message", "From: you@yourdomain", "-fyou@yourdomain");

ดึงไฟล์จากเวปไซต์อื่น
ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันเช่น include() fopen() เพื่อดึงไฟล์จากเวปไซต์อื่น เนื่องจากมีการปิด firewall ขาออก เพื่อป้องกัน script ที่ถูกบุคคลภายนอกเจาะและดาวน์โหลดไฟล์จากภายนอกมาเข้ามา การดึงไฟล์จากภายนอก แนะนำให้ใช้ iframe แทน หรืิิอติดต่อเจ้าของเวปไซต์บนโฮสต์อื่นให้ทำหน้าโฮมเพจสำหรับท่านโดยเฉพาะ หากมีความต้องการพิเศษนอกเหนือจากนี้ รบกวนติดต่อบริ๊งเพื่อเปิด firewall เฉพาะเวปไซต์ที่ต้องการติดต่อด้วย

ปรากฎเป็น code แทนที่จะประมวลผล
เขียนผิดที่บรรทัดใดบรรทัดหนึ่ง ทดลอง copy code มาใ่่ส่ไฟล์ใหม่ทีละบรรทัด ทดลองเรียกไฟล์ใหม่ดูเป็นระยะว่าบรรทัดไหนที่ทำให้หยุดประมวลผล

ต้องการให้ทางบริ๊งช่วยแก้ไข script
script ที่ดาวน์โหลดมาติดตั้งใหม่ จะมีคู่มือติดแถมด้วย อยู่ในไฟล์เช่น REAME INSTALL หรือ docs ท่านควรแน่ใจว่าได้ปฎิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งทุกขั้นตอน โดยไม่ตกหล่นขั้นตอนใดไป

script ที่เขียนขึ้นมาใหม่ อ้างอิงได้จากคู่มือการเขียนโปรแกรมนั้น โปรดระวังคำเตือนต่างๆในคู่มือเป็นเรื่องที่ถ้าต้องอ่านให้ละเอียด อย่าข้ามไป มิฉะนั้น จะเกิดติดขัดตามมาในภายหลัง

อย่าเขียนหรือแก้ไข script ทั้งหมดในครั้งเดียว เพราะเมื่อเกิดผิดพลาดขึ้น จะไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากจุดใด ควรเขียนและทดสอบไปพร้อมๆกัน เมื่อเกิดผิดพลาดขึ้นให้ปฎิบัติดังนี้
 1. ดูข้อความที่ปรากฎบนหน้าจอ เป็นเหตุผลที่คอมพิวเตอร์ตอบกลับมาว่า เกิดผิดพลาดที่ใด และแก้ไขตามข้อความนั้น หากยังไม่เข้าใจ รบกวนท่านส่งข้อความนั้นมาให้ทางบริ๊งช่วยอธิบาย
 2. upload script ตัวที่ยังไม่ผิดพลาด ขึ้นไปเพื่อให้ใช้งานได้ปกติก่อน หลังจากนั้นจึงค่อยๆแก้ไข script นั้นไปทีละน้อยจนกว่าจะพบข้อผิดพลาด
fopen(xxx): failed to open stream: Permission denied in ...
การเขียนไฟล์ลงบนพื้นที่ ต้องเปิด permission โดยใช้โปรแกรม FTP เช่น ws_ftp คลิกขวาที่ชื่อโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์นั้น แล้วเลือก chmod 777

MySQL

ต้องการติดต่อ mysql จากภายนอก
MySQL เรียกดูได้จาก http://mysql.<yourdomain>/ เท่านั้น ไม่สามารถเรียกดูได้จากโปรแกรม GUI ในเครื่องส่วนของท่าน  ซึ่งหมายถึง ท่านสามารถต้องเข้าไปจัดการได้วิธีเดียวคือผ่านทาง phpMyAdmin  ที่ทางโฮสต์กำหนดให้ เหตุผลคือ เพื่อป้องกันผู้ใช้ script จากโฮสต์อื่นลักลอบใช้ mysql และ โปรแกรม GUI หลายๆตัวเขียนมาไม่ระมัดระวัง การเรียกดูข้อมูลแต่ละครั้ง จะเรียกมาทั้ง table โดยไม่่มี limit ถ้า table มี row จำนวนมาก จะทำให้ดึงข้อมูลเป็นเวลานาน mysql จะทำงานหนักจนทำให้เครื่องรวน ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อื่นๆภายในโฮสต์เดียวกัน

ต้องการใช้ mysql จากโดเมนอื่นในโฮสต์เดียวกัน
สำหรับท่านที่ใช้งานหลายๆโดเมนที่บริ๊ง ท่านสามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้ คือ เขียน script ไว้บนพื้นที่ของโดเมนหนึ่ง แล้วติดต่อไปใช้ฐานข้อมูลที่สร้างไว้ของอีกโดเมนหนึ่ง แต่ท่านควรหลีกเลี่ยงการทำเช่นนี้ ควรจะติดต่อฐานข้อมูลของโดเมนเดียวกัน เนื่องจาก  หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระบบ เวปไซต์ที่ผิดมาตรฐานเหล่านี้จะถูกข้ามการตรวจสอบไป อาจทำให้เวปไซต์หยุดทำงาน ทำให้ท่านต้องเสียเวลามาแก้ไข

mysql_connect(): Access denied for user: 'xxx@localhost' (Using password: YES)
Database Username และ Password ที่บันทึกไว้ใน configuraton file ไม่ตรงกับที่บันทึกไว้ใน Control Panel http://home.<yourdomain> คลิก MySQL

mysql_connect(): Access denied for user: 'xxx@xx.brinkstudio.com' (Using password: YES)
Database Hostname ที่บันทึกไว้ใน configuraton file ต้องใช้ค่าเดียวกับที่แสดงใน Control Panel http://home.<yourdomain> คลิก MySQL ดูในหัวข้อ Hostname

FTP

Login ไม่ผ่าน
อาจเกิดจาก User Name ผิด หรือ Password ผิด เข้าไปตรวจสอบและแก้ไข FTP User Name กับ Password ใน Control Panel http://home.<yourdomain> ข้อควรระวัง สำหรับพื้นที่เปิดใหม่ ทางบริ๊งจะสร้าง FTP User Name เป็นชื่อโดเมน ไ่ม่ใช่ชื่อ User Name ที่ท่านกรอกในขั้นตอนการสมัคร

หากพบว่าข้อมูลถูกต้อง ทดลองเปลี่ยนไปใ้ช้โปรแกรม FTP เช่น ws_ftp ดูหน้าต่าง log ว่าข้อความตอบกลับจาก server เขียนว่าอย่างไร เช่น "421 I can't accept more than 10 connections as the same user" หรือ "421 Too many connections (8) from this IP" แสดงว่าเครื่องของท่านทิ้ง connection ค้างไว้บน server จำนวนมาก ให้รอสักครู่ 15-30 นาที connection ที่ค้างไว้จะเริ่มหายไป สาเหตุเกิดจากอินเตอร์เน็ตที่ใช้ช้า หลุดบ่อย หรือ โปรแกรมอย่าง windows explorer มักจะทิ้ง connection ค้างไว้

Upload ขึ้นไปแล้วไฟล์หาย
หากใช้โปรแกรม FTP เช่น ws_ftp จะแสดงข้อความในหน้าต่าง log ว่า "550-Quota exceeded: <filename> won't be saved" แต่สำหรับโปรแกรมอื่นอาจไม่แสดงข้อความนี้ ตรวสอบได้ที่ http://home.<yourdomain> จะแสดงพื้นที่ทั้งหมดคือ Webspace Limit และ พื้นที่ที่ใช้ไปแล้วคือ Webspace Used หากพื้นที่ที่ใช้ไปแล้วยังไม่เกิน Limit ให้คลิกเข้าไปดูใน File Transfer ว่า User ที่ใช้ตั้งค่า Limit ไว้ต่ำกว่า Webspace Used หรือไม่ หากใช้พื้นที่เกิน สิ่งแรกที่ควรทำคือ ดาวน์โหลดแล้วลบข้อมูลสถิติในโฟลเดอร์ .stats ทิ้งได้ทั้งหมด ยกเว้นโฟลเดอร์ webalizer หลังจากลบทิ้งแล้ว จะช่วยลดขนาดพื้นที่ลงได้ชั่วคราว ข้อมูลสถิติหน้าแรกจะถูกสร้างขึ้นใหม่ในวันถัดมา

Upload ขึ้นไปแล้วเข้าเวปไซต์ ปรากฎเป็นหน้า Index of ให้ตรวจดูว่ามีไฟล์หน้าแรกชื่อ index.html อยู่หรือไม่ และชื่อไฟล์ต้องเป็นอักษรตัวเล็กทั้งหมด

Connection timeout
List directory ค้างกลายเป็นหน้าขาว
500 I won't open a connection to 192.168.x.x (only to 203.x.x.x)

firewall ใช้ปิดกั้นการเชื่อมต่อบางอย่างระหว่างผู้ใช้กับโลกภายนอกในอินเตอร์เน็ต อาจติดตั้งอยู่ในเครื่อง gateway ขององค์กร หรือเกิดจากโปรแกรมประหลาดที่ทำงานอยู่บนเครื่องส่วนบุคคล ส่วน ICF บน Windows จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ FTP ปัญหาที่รายงานจากโปรแกรม FTP จะมีหลายอาการตามการตั้งค่าของ firewall เช่น
วิธีตรวจสอบว่าปัญหาเกิดจากที่ใด ถ้าท่านกำลังใช้อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร ให้ใช้เครื่องเดิม ทดลองหมุนโมเด็ม ไปใช้อินเตอร์เน็ตยี่ห้ออื่น หากพบว่าใช้งานได้ปกติแสดงว่าปัญหาเกิดจากอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร ให้ปิดการใช้ firewall แต่ถ้ายังติดปัญหาเหมือนเดิม ให้ตรวจสอบว่า เครื่องของท่าน ติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวกับ Firewall ไว้หรือไม่ กรณีเช่นนี้ ทดลองเปลี่ยนเครื่องน่าจะใ้ช้ ftp ได้ปกติ หรืออาจต้องทดลองปิดโปรแกรมประหลาดไปทีละตัวจนกว่าจะพบว่าเกิดจากโปรแกรมใด หากยังไม่ทราบสาเหตุ ท่านอาจต้องเปลึ่ยนไปใช้วิธี upload ทาง http แทน คือเข้าไปที่ Weeble file manager http://ftp.<yourdomain>/

วิธีตั้งค่า passive mode ของ ws_ftp ให้กดปุ่ม Connect -> Advanced -> ติ๊ก Passive transfers ส่วน active mode คือติ๊กออก

Upload ช้า
ลบไฟล์ Permission denied
ใช้ FTP ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์แล้วปรากฎข้อความ Permission denied

script บางตัวที่เขียนมาไม่ดี ในขั้นตอนการติดตั้ง อาจจะสร้างไฟล์และโฟลเดอร์ขึ้นบนพื้นที่ของท่านผ่านทาง http สังเกตุว่าชื่อเจ้าของไฟล์หรือโฟลเดอร์ จะเปลี่ยนเป็น 80 ระวัง อย่าใ้้ช้ FTP ลบ script ตัวนี้ เป็นอันขาด หลักการง่ายๆคือ สร้างอย่างไร ลบอย่างนั้น ไฟล์ใดสร้างจาก script ให้ใช้ script ลบ ไฟล์ใดสร้างจาก ftp จึงใช้ ftp ลบ เพราะ  ถ้าเป็นไฟล์ธรรมดาที่สร้างจาก script สามารถใช้ FTP ลบได้ทันที แต่เป็นโฟลเดอร์ที่สร้างจาก script แล้ว FTP จะลบไม่ได้ ปรากฎข้อความว่า "Permission denied" เนื่องจาก owner ของ script เป็นคนละ owner ของ FTP แต่ถ้าท่านเผลอใช้ FTP ไปลบ script ทิ้งหมดแล้ว เหลือแต่โฟลเดอร์บางตัวของ 80 ที่ลบไม่ออก แก้ไขได้ดังนี้
 1. chmod 777 โฟลเดอร์ที่อยู่เหนือโฟลเดอร์ที่มีเจ้าของเป็น 80
 2. upload script php ขึ้นไปลบ ดูตัวอย่างที่นี่ แก้ไข path ใน script ให้เป็นชื่อโฟลเดอร์ที่มีเจ้าของเป็น 80 แล้ว upload ขึ้นไปไว้ในโฟลเดอร์ที่อยู่เหนือโฟลเดอร์มีเจ้าของเป็น 80 แล้วทดลองเรียกจาก http ถ้ามีข้อความ error บนหน้าจอให้แก้ไขตามข้อความที่ปรากฎ แต่ถ้าไม่มีข้อความ error ขึ้นบนหน้าจอให้กลับไปดูใน FTP ว่าโฟลเดอร์นั้นถูกลบไปแล้ว
ต้องการส่งไฟล์ให้ผู้อื่นโดยไม่ต้อง login เข้า ftp
เปลี่ยน ftp address เป็น http address เช่น ไฟล์ชื่อ file.zip ที่อยู่ในตำแหน่ง ftp://ftp.<yourdomain>/folder/file.zip ให้เปลี่ยนเป็น http://www.<yourdomain>/folder/file.zip

รับอีเมล์ผ่านทุกโปรแกรม

บางฉบับส่งมาจากที่อื่นแล้วไม่ได้รับ
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครใช้อีเมล์นี้ร่วมกับท่าน เช่น ใช้โปรแกรม Outlook Express ดึงอีเมล์ของท่านจากเครื่องอื่น
 2. บันทึกวันเวลาและอีเมล์ของผู้ส่งกับผู้รับ สอบถามมาทางบริ๊งว่ามีอีเมล์ฉบับนั้นส่งมาถึงหรือไม่
 3. ถ้าไ่ม่มีอีเมล์มาถึง สอบถามกับผู้ส่งว่าได้รับอีเมล์ตีกลับหรือไม่ และข้อความตีกลับเขียนเหตุผลว่าอะไร หากไม่มีอีเมล์ตีกลับ ให้ผู้ส่งติดต่อผู้ดูแลระบบอีเมล์ของเขาทำการตรวจสอบใน log file ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุเช่น ซอฟท์แวร์จำแนกเมล์ขยะทำงานผิดพลาด หรือ อาจมีการตั้งค่า dns ของโดเมนของท่านทิ้งไว้ ฯลฯ
ส่งมาไม่ถึง มีข้อความตีกลับไปหาผู้ส่ง
อีเมล์ไม่สูญหาย เมื่อมีผู้ส่งมาหาท่านแล้วต้องถึง ถ้าไม่ถึงต้องตีกลับพร้อมบอกเหตุผล คอมพิวเตอร์จะต้องมีเหตุผลให้เสมอ  อีเมล์หายเกิดจากสาเหตุเดียวคือต้นทางฝั่งผู้ที่ส่งมาให้ท่านทำหาย

สิ่งแรกที่ท่านต้องทำคือ ขอข้อความตีกลับนั้นมาจากผู้ส่ง เพื่อนำข้อความนั้นมาหาสาเหตุต่อไป หรือหากขอลำบาก ให้บันทึกอีเมล์ของผู้ส่งผู้รับและเวลาที่ส่งมาโดยประมาณ ส่งรายละเีอียดนี้มาให้ทางบริ๊งตรวจสอบ

ได้รับอีเมล์จาก MAILER-DAEMON หรือ Postmaster จำนวนมาก
ลองอ่านดูในเนื้อหาที่ตีกลับมาว่าส่งมาจาก IP เดียวกับอินเตอร์เน็ตที่ท่านใช้อยู่หรือไม่  หากใช่แสดงว่าเครื่องของท่านอาจติดไวรัสหรือ spyware ซึ่งพยายามส่งเมล์ออกไปยังที่ต่างๆจำนวนมาก ทำให้มีอีเมล์ตีกลับมา หากไม่ใช่ แสดงว่าใครบางคนหรือไวรัสแอบอ้างอีเมล์ของท่านไปใช้

ได้รับ attachment แต่เปิดไม่ออก
ควรแน่ใจว่าเครื่องนั้นมีโปรแกรมที่เปิดดูไฟล์นี้อยู่ เช่น ไฟล์นามสกุล .pdf ต้องใ้ช้โปรแกรม Adobe Acrobat เปิดดู  save ไฟล์ลงเครื่องแล้วลองดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดดู หากยังเปิดไม่ได้ เช่น กลายเป็นหน้าว่างๆ ให้ลองก๊อปปี้ไฟล์ไปเปิดเครื่องอื่น  ถ้ายังเปิดดูไม่สำเร็จอีก แสดงว่าไฟล์ที่ส่งมาให้เสีย

รับอีเมล์ผ่านโปรแกรม Outlook Express

เมื่อใช้งานติดขัด สิ่งแรกที่ต้องทำคือ อ่านข้อความ Error ที่ปรากฎขึ้นบนหน้าต่างใหม่ของโปรแกรม หรือถ้าปิดไปแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิกที่มุมล่างขวาเพื่อเปิดขึ้นมาดูอีกครั้ง

ปรากฎหน้าต่างให้ใส่ Logon ใหม่
ปรากฎหน้าต่างให้ใส่ User Name/Password ใหม่

ถ้้าใช้งานอยู่เป็นประจำ ไม่มีการแก้ไขการตั้งค่าใดๆ และ Username ปรากฎเป็นชื่ออีเมล์เต็มๆ ไม่ใช่ชื่อนำหน้าอีเมล์ และ ทดลองเข้า Webmail ด้วย Password เดียวกับที่บันทึกไว้ใน Outlook Express แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ปกติ สาเหตุเกิดจาก
 1. หากเป็นเพียง Account เดียว เกิดจาก เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่ใช้โปรแกรม Outlook Express สร้าง connection ค้างไว้ อาจเกิดจากรับเมล์ขนาดใหญ่ยังไม่เสร็จ แล้วหยุดกะทันหัน ฯลฯ ให้ reboot เครื่อง รอประมาณ 1 ชม. เพื่อให้ connection เดิมหายไป ก่อนจะเริ่มใช้งานใหม่อีกครั้ง ให้เข้าไปที่ Webmail http://mail.<yourdomain> เพื่อลบอีเมล์ขนาดใหญ่นั้นทิ้งก่อน เพื่อป้องกัน connection ค้างอีก
 2. ถ้ามีหลาย Account ในเครื่องและเป็นเหมือนกันทุกๆ Account แสดงว่า Outlook Express เสีย
แต่ถ้าสร้าง Account ใหม่ สิ่งแรกที่ควรระวังคือ พิมพ์ผิด มีอักษรพวกสระภาษาไทยที่มองไม่เห็นติดอยู่ข้างหน้า User Name ระหว่างเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนพิมพ์ว่าแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
 1. User Name ต้องเป็นชื่ออีเมล์เต็มๆ (คั่นกลางด้วย @) ไม่ใช่ชื่อนำหน้าอีเมล์
 2. Password ถูกต้องหรือไม่ ทดลองเข้า Webmail http://mail.<yourdomain> ถ้า Password ผิดอีก ให้เข้าไปตรวจสอบ User Name/Password นี้ที่ Control Panel http://home.<yourdomain>
 3. อินเตอร์เน็ตในองค์กรบางแห่ง อาจใช้โปรแกรมซึ่งจำลองตัวเป็น POP3 เช่น Wingate Winroute แล้วบังคับให้ผู้ใช้ภายในองค์กร ต้องติดต่อกับโปรแกรมเหล่านั้นแทน ตรวจสอบได้โดยเปิดโปรแกรม Command Prompt บน Microsoft Windows เข้าไปที่ Start -> Programs -> Accessories แล้วพิมพ์ "telnet pop3.<yourdomain> 110"  ต้องปรากฎข้อความตอบกลับมาว่า "+OK XXX Cyrus POP3 vX.X.X server ready" หากไม่ใช่แสดงว่าเครือข่ายนั้นมีปัญหา ให้เลี่ยงไปใช้ Webmail แทน
ไม่มีอีเมล์ใหม่เข้ามา
ถ้าท่านได้รับอีเมล์อยู่เป็นประจำทุกวัน แล้วอยู่มาวันหนึ่งพบว่าไม่มีอีเมล์ฉบับใหม่เข้ามาเลย เข้าไปที่ Webmail ตรวจสอบว่าพื้นที่เต็มหรือไม่ ถ้าพื้นที่ยังไม่เต็ม
 1. ทดลองส่งอีเมล์จากที่อื่นเข้ามาแล้ว อย่าเพิ่งเปิด Outlook Express แต่ให้เข้าไปเปิดดูใน Webmail ก่อน จะต้องเห็นข้อความที่ส่งเข้ามาใหม่ ถ้าไม่มีให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 2. ถ้ามีข้อความใหม่ ลองเปิด Outlook Express ขึ้นมาเพื่อรับเมล์
ดึงอีเมล์มา 1-2 ฉบับแล้วขึ้นข้อความ unknown error
เกิดจากอินเตอร์เน็ตที่ใช้ช้า หรือ Outlook Express  เสีย โดยเฉพาะเวลาที่เครื่องอื่นในเครือข่ายเดียวกันใช้งานได้ปกติ แสดงว่าน่าจะเกิดจาก Outlook Express  เสีย

Outlook Express  เสีย
โปแกรม Outlook Express ใ้ช้งานไประยะหนึ่ง อาจมีฐานข้อมูลหรือการตั้งค่าเสีย อาจเกิดจากปิดเครื่องโดยไม่ shutdown หรือ พื้นที่ในเครื่องเหลือน้อยเกินไป ฯลฯ แก้ไขโดย เริ่มต้นจาก ลบ Account ชื่อนั้น แล้วสร้างใหม่อีกครั้ง หากยังมีปัญหาเหมือนเดิม ท่านอาจต้องลบฐานข้อมูลทิ้ง ให้เข้าไปลบไฟล์ชื่อ Inbox.dbx ซึ่งอีเมล์ใน Inbox ของ Outlook Express จะไปเก็บไว้ที่ไฟล์นี้ เมื่อลบแล้วจึงเริ่มอีเมล์มาใหม่ ดูตำแหน่งของไฟล์ได้ที่ Tools -> Options -> Maintenance -> Store Folder หรือ ถ้าไม่ต้องการแก้ไข Outlook Express แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอีเมล์อื่นเช่น Mozilla Mail

Host not found
Connection failed
Outlook in unable to connect to your incoming (POP3) e-mail server
โปรแกรม Outlook Express รายงานว่า The host 'xxx.xxx' could not be found  หรือ The connection to the server has failed. หรือโปรแกรม Outlook รายงานว่า Outlook in unable to connect to youe incoming (POP3) e-mail server ตรวจสอบดังนี้
 1. อินเตอร์เน็ตใช้งานได้ปกติ โดยทดลองเรียกเวปไซต์ต่างๆ
 2. มีการตั้งค่า Account ใหม่ หรือใช้ค่าเดิม ถ้าตั้งใหม่ ตรวจสอบการตั้งค่า Incoming Mail (POP3) ชี้มาที่ pop3.<yourdomain> โดยเข้าไปที่ Tools > Accounts > ดับเบิ้ลคลิกที่ Account ที่รายงานว่ามีปัญหาในการรับ -> Servers
 3. ตรวจสอบวันหมดอายุของโดเมน สำหรับ .com .net .org เข้าไปที่ Whois http://whois.brinkstudio.com ดูหัวข้อ "Record expires on" สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับบริ๊ง หรือข้อความที่คล้ายกันสำหรับโดเมนที่จดทะเบียนที่อื่น แต่สำหรับโดเมน .th ให้ติดต่อบริ๊งสตูดิโอเพื่อตรวจสอบ
 4. dns ผู้ใช้เสีย หรือตั้งค่าผิด เปิดโปรแกรม Command Prompt เข้าไปที่ Start -> Programs -> Accessories
ได้รับอีเมล์ซ้ำๆ
เปิดโปรแกรม Outlook Express อีเมล์ใหม่ถูกดึงเข้ามาซ้ำกันมากกว่า 2 ฉบับตลอดเวลา สาเหตุเกิดจาก
 1. ใช้ Leave a copy of messages on server (ดูที่ Tools(เครื่องมือ) -> Accounts(บัญชีผู้ใช้) -> ดับเบิ้ลคลิกที่ Account ที่รับเมล์ซ้ำ -> Advanced (ขั้นสูง) -> หัวข้อ Delivery) แล้วมีอีเมล์บางฉบับที่เก็บอยู่บนโฮสต์กับที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล Outlook Express มีวันที่ไม่ตรงกัน ให้เข้าไปที่ Webmail เพื่อลบอีเมล์ทิ้งที่อยู่บน host ทิ้งทั้งหมด หรือเลิกใช้ Leave a copy of messages on server ชั่วคราว เพื่อดึงอีเมล์ที่ค้างอยู่บน host ออกมาให้หมด
 2. Outlook Express เสีย
ดาวน์โหลดช้า
ดาวน์โหลดช้าจนกระทั่งปรากฎข้อความ socket error สาเหตุเกิดจากอินเตอร์เน็ตที่ใช้ช้า หรือ เครื่องที่ใช้หรือเครื่องในเครือข่ายเดียวกันอาจติดไวรัส

Wait or Stop
โปรแกรม Outlook Express รับเมล์ แล้วปรากฎข้อความ POP3 server did not respond in 60 seconds. พร้อมหน้าต่างให้กด Wait or Stop ให้ทดลองรับเมล์ใหม่ ก่อนที่จะปรากฎหน้าต่าง Wait or Stop ให้ดับเบิ้ลคลิกที่มุมขวามือล่างสุด ของหน้าต่าง Outlook Express แสดงสถาพภาพการรับเมล์
เนื้อหาเป็นภาษาต่างดาว อ่านไม่ออก
เกิดจากโปรแกรมของผู้ส่งตั้ง Encoding ไม่ถูกต้อง ทดลองกด View -> Encoding -> Thai หรือ UTF-8 หากยังอ่านไม่ออก แจ้้งผู้ส่งว่าอ่านไม่ออก และให้เปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้ หรือส่งมาใหม่เป็นภาษาอังกฤษ

อินเตอร์เน็ต disconnect หลังจากรับอีเมล์เสร็จ
คลิกที่ Tools -> Options -> Connection -> เลิกติ๊กที่ Hang up after sending and receiving

ส่งอีเมล์ผ่านทุกโปรแกรม

ส่งไม่ออก
ดูข้อความที่ปรากฎบนหน้าจอ แล้วแก้ไขตามข้อความนั้น เช่น

ส่งอีเมล์ผ่านโปรแกรม Outlook Express

ส่งออกช้าหรือส่งไม่ออก
หากส่งออกช้าตลอดเวลาจนปรากฎข้อความ timeout ไม่อาจทดสอบได้ด้วยการเรียกเวปไซต์ต่างๆ หรือใช้บริการ speed test ตามเวปไซต์ต่างๆได้ เพราะ อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันเช่น adsl edge ใช้ข้อมูลขาออกกับขาเข้าอยู่คนละช่องกัน ขาออกช้า แต่ขาเข้าอาจเร็ว

หากใ้ช้อินเตอร์เน็ตส่วนตัว หรือ ใช้ใน LAN และติดขัดเหมือนกันทุกเครื่อง
 1. ตรวจสอบว่ามีเครื่องใดในเครือข่ายติดไวรัสหรือ spyware หรือไ่ม่ เนื่องจากสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ จะพยายามส่งอีเมล์ออกไปในอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ทดลองปิดเครื่องทั้งหมดในเครือข่าย แล้วทดลองใช้เครื่องอื่นที่แน่ใจว่าไม่ติดไวรัส ดูว่ายังช้าอยู่หรือไม่
 2. ตรวจสอบว่าอินเตอร์เน็ตยี่ห้อที่ใช้อยู่ว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ เช่น จำกัด bandwidth ขาออก ท่านสามารถทดสอบด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรม ftp แท้ๆ เช่น ws_ftp ส่งไฟล์ขึ้นไปบนเวปไซต์ ระหว่างส่งให้ดูว่า upload speed เป็นเท่าใด หรือสำหรับท่านที่ใช้ ftp ไม่เป็น อาจทดสอบได้ง่ายๆด้วยการเปลี่ยนไปใช้อินเตอร์เน็ตยี่ห้ออื่น ถ้าพบว่าอินเตอร์เน็ตมีปัญหาจริงให้แจ้งผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบ
หากใช้ใน LAN แล้วติดขัดอยู่เครื่องเดียว ปัญหาเกิดจากเครื่องที่ใช้ ให้ิเริ่มจาก restart เครื่องใหม่ หากยังติดขัด ให้ตรวจสอบว่ามีการลงโปรแกรมประหลาดไว้ในเครื่องหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ทดลองลบข้อความที่ค้างอยู่ใน outbox ทิ้งให้หมด แล้วทดสอบส่งใหม่หนึ่งฉบับ แต่ถ้าส่งออกได้แสดงว่าข้อความฉบับใดฉบับหนึ่งที่ค้างอยู่ใน outbox มีปัญหา หากยังติดขัดเหมือนเดิมแสดงว่าโปรแกรม outlook express มีปัญหา

ส่งหาตัวเองหรืออีเมล์ภายใต้โดเมนเดียวกัน ส่งออกไปแล้ว แต่ปลายทางไม่ได้รับหรือได้รับล่าช้า
ตรวจสอบว่า Outgoing Mail Server(SMTP) ตั้งค่ามาที่ smtp.<yourdomain> หรือไม่ เนื่องจาก smtp ของผู้ให้บริการอื่นอาจเชื่อถือได้ยาก

ส่งไปข้างนอก แต่ปลายทางไม่ได้รับ
ระบบอีเมล์ที่บริ๊งเชื่อถือได้ 100% ถ้าส่งแล้วต้องถึง ถ้าไม่ถึงต้องตีกลับพร้อมแจ้งเหตุผล ปัญหาอีเมล์หายเกิดจากท่านไม่ได้ส่งออกจากเครือข่ายของบริ๊ง แต่ไปใช้เครือข่ายอื่นซึ่งมีความเสถียรต่ำ  หรือเกิดจากปลายทางทำหาย
 1. ตรวจสอบว่า Outgoing Mail Server(SMTP) ตั้งค่ามาที่ smtp.<yourdomain>
 2. การใช้งานนอกสถานที่หรือในเครือข่ายอื่น ให้ตรวจสอบว่าเครื่องของท่านติดต่อตรงมายัง Outgoing Mail Server ภายใต้โดเมนของท่าน ให้เปิดโปรแกรม Command Prompt แล้วพิมพ์ "telnet smtp.<yourdomain> 25" ต้องปรากฎข้อความ "220 ESMTP" หากไม่ใช่ แสดงว่าเครือข่ายนั้นบังคับให้ท่านไปใช้ smtp server ของเขา กรณีนี้ท่านควรเลี่ยงไปใ้ช้ Webmail แทน
 3. ปลายทางรับไปแล้วทำหาย ให้แจ้งผู้ดูแลระบบที่บริ๊งตรวจสอบ Log file โดยระบุ ชื่ออีเมล์ของผู้ส่ง ผู้รับ และเวลาที่ส่งโดยประมาณ

Webmail

พื้นที่เต็ม Over Quota
ในขณะที่พื้นที่เต็ม อีเมล์ที่ส่งมาจากที่อื่นจะยังคงรออยู่ต้นทาง ยังไม่ตีกลับในทันที หลังจากที่ท่านลบอีเมล์ออกจนกระทั่งมีพื้นที่เหลือแล้ว อีเมล์ที่รออยู่ต้นทางจะทยอยส่งเข้ามาใหม่

Mailbox is locked by POP Server
ข้อความนี้แปลว่า มีเครื่องอื่นกำลังใช้งานอยู่ มักจะเกิดขึ้นเวลาที่ใช้ POP3 พร้อมกันหลายเครื่อง หรือหลังจากที่ใช้โปรแกรม Microsoft Outlook หรือ Outlook Express รับเมลแบบ POP3 แล้วเปลี่ยนไปใช้ Webmail ทันที หากพยายามลบอีเมล์ด้วย Webmail จะปรากฎข้อความ Mailbox is locked by POP Server สาเหตุเกิดจากความบกพร่องของโปรแกรมของ Microsoft ที่ดาวน์โหลดยังไม่เสร็จ แล้วทิ้ง connection ไว้ วิธีแก้ไขคือ ไม่ต้องทำอะไร รอประมาณ 30-40 นาที connection นั้นจะหายไปเอง หรือถ้าไม่ต้องการรอ ให้เปิด Microsoft Outlook หรือ Outlook Express ขึ้นมาอีกครั้ง รอให้โปรแกรมเริ่มดาวน์โหลดใหม่ แล้ว ดับเบิ้ลคลิกที่มุมขวาล่างสุด จะปรากฎหน้าต่างใหม่ แสดงสภานภาพการทำงาน ให้กด Stop หรือใช้วิธี End task บน Windows เพื่อตัด connection หลังจากนั้น ท่านจะสามารถเข้าไปลบอีเมล์ทาง Webmail ได้ทันที

การใช้โปรแกรมหลายๆตัวอ่านอีเมล์ เช่น ใช้ทั้งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ สามารถทำได้ แต่การดึงอีเมล์จะต้องดึงคนละเวลากัน ถ้าโปรแกรมดึงอีเมล์เสร็จแล้วตัด connection ทิ้งไป จะไม่มีปัญหานี้ วิธีที่ถูกต้อง ในการใช้โทรศัพท์มือถือรับเมล คือตั้งค่าแบบ imap

ลบเมล์แล้ว แต่ฉบับเดิมยังปรากฎให้เห็น
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตบางยี่ห้อ ตั้งค่า proxy ไม่ได้มาตรฐาน สิ่งที่เห็นไม่ใช่ข้อมูลจริง แต่เป็นข้อมูลจาก cache ของ proxy ผู้ใช้ Internet Explorer กด Ctrl+F5 หรือทดลองเปลี่ยนไปใช้อินเตอร์เน็ตยี่ห้ออื่น หรือ รอ 1-2 วัน ข้อมูลเก่านั้นจะหายไปเอง

เนื้อหาเป็นภาษาต่างดาว อ่านไม่ออก
เกิดจากโปรแกรมของผู้ส่งตั้ง Encoding ไม่ถูกต้อง แจ้้งผู้ส่งว่าอ่านไม่ออก และให้เปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้ส่ง หรือส่งมาใหม่เป็นภาษาอังกฤษ

บัญชี

การหักภาษี ณ.ที่จ่าย
ชื่อโดเมนเป็นสมบัติของลูกค้า ไม่อยู่ในหมวดของบริการ และการจดโดเมนแถมพื้นที่ ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย 3%

การคืนเงิน
ท่านที่ชำระเงินมาเกิน ทางบริ๊งจะโอนเงินคืนภายใน 30 วัน หักค่าดำเนินการ 100 บาท โดยรบกวนท่านแจ้งชื่อธนาคาร หมายเลขบัญชี และชื่อเจ้าของบัญชี มาเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์หรือแฟกซ์